test BIP PINB LIPNO
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w siedzibie urzędu, adres kontaktowy: ul. Adama Mickiewicza 58, 87-600 Lipno, telefon (54) 288 66 33.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefoniczne (54) 288 66 33 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, d Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej – do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych. Pani/Pana dane mogą w rzadkich przypadkach być przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadań przez administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

       Administrator Danych OsobowychOpublikował: ADMIN LIPNO
Publikacja dnia: 16.08.2018
Podpisał: Andrzej Jasiński
Dokument z dnia: 16.08.2018
Dokument oglądany razy: 6 127